A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

Система виховної роботи ДНЗ "ПЛСП м. Хмільник"

Дата: 07.11.2019 13:49
Кількість переглядів: 556

Система виховної роботи з учнями ПТНЗ виступає важливим фактором оволодіння культурно–історичними традиціями, збагачення її загальнолюдським змістом.

Необхідність кожного навчального закладу мати власну виховну систему сприймається сьогодні як актуальна і наукова, і практична проблема. Виховна система ПТНЗ повинна бути ядром загального механізму цілеспрямованого формування соціального досвіду вихованців і враховувати:

 • соціальне замовлення;
 • рівень сформованості окремих соціальних якостей і соціального досвіду;
 • особливості конкретного навчального закладу.

 До найбільш вагомих принципів виховної роботи відносяться:

 • принцип демократизації, який передбачає рівноправність, але різнозобов'язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що і викликає у вихованців позитивну налаштованість, відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, співчутливості, милосердя тощо;
 • принцип самоактивності й саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця об'єктивних характеристик, формує здатність до самокритичності, до прийняття самостійних рішень і формує громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
 • принцип комплексності й міждисциплінарної інтегрованості передбачає встановлення в національному вихованні тісної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, зусиль сім'ї, ПТНЗ, дитячих та молодіжних об'єднань, організацій;
 • принцип культуровідповідності передбачає органічну єдність з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують наступність і спадкоємність поколінь;
 • принцип інтерокультурності передбачає інтегрованість національної культури в контексті загальнодержавних, європейських і світових цінностей у загальнолюдську культуру;
 • принцип гармонізації родинного і суспільного виховання полягає в об'єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій, організації педагогічното всеобучу батьків;
 • принцип єдності сім'ї і професійно-технічного навчального закладу, наступності та спадкоємності поколінь.

Виховна робота в ліцеї полягає в системі організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально – значущих надбань вітчизняної і світової культури.

Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в ліцеї визначає Державна національно програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Виховання – найбільш діалектична і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності. На сучасному етапі завданням виховання є створення таких умов, за яких може розвинутися людина, що добре знає себе, вміє використовувати власний потенціал, вміє створювати ситуації успіху і професійного зростання, розробляти й реалізовувати власний життєвий сценарій. За таких умов педагог має бути готовий до інноваційної діяльності.

Особистісно орієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації життя як стержневі проблеми перебудови сучасної професійно-технічної освіти докорінно змінюють організацію і здійснення навчально-виховного процесу. Навчальні заклади виходять сьогодні на новий рубіж у пошуках ефективних технологій виховання.

Організація виховного процесу вимагає, щоб у центрі уваги була особистість учня як суб'єкта виховання, розвиток і його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе.

Вихідним у вихованні є розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність, навчитися виробляти свою позицію в житті, пізнати і зрозуміти себе та оточуючих, здатність до самореалізації, самоствердження, самовираження, самоорганізації.

Якість виховного процесу, його результати певною мірою залежать від викладача, класного керівника, від майстра виробничого навчання та рівня його науково-теоретичної підготовки.

Така підготовка здійснюється через організацію методичної роботи. Форми її різні:

 • Педагогічні ради.
 • Науково-методичні наради, що проходять з використанням сучасних технічних засобів та інтерактивної взаємодії тощо.
 • Виставки творчих напрацювань з виховної роботи та позаурочних заходів. (Щорічно в кінці навчального року проводяться підсумки роботи за рік, на таких виставках презентується педагогічні знахідки викладачами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання). 
 • Педагогічні читання.
 • Самоосвітня діяльність тощо.

Головна мета виховної роботи в ліцеі – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності особистих рис громадян України розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

Основні напрямки виховної роботи:

 1. Громадянське виховання.
 2. Військово-патріотичне.
 3. Моральне.
 4. Художньо-естетичне.
 5. Превентивне.
 6. Трудове.
 7. Екологічне.
 8. Формування здорового способу життя.
 9. Родинно-сімейне.
 10. Робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості.

Система, яка склалася в ліцеї протягом років, дає можливість викладачам виконувати актуальні завдання з виховання учнівської молоді, а учням – виходити на  рівень по-справжньому вихованої, культурної, розвинутої, інтелігентної особистості.

Виходячи з виховної мети ліцею, компонентами виховної роботи навчального закладу є:

 • вивчення особистості здобувача освіти та колективу навчальної групи;
 • розвиток професійних, творчих здібностей;
 • організація трудової діяльності здобувачів освіти;
 • розвиток учнівського самоврядування;
 • організація роботи з батьками;
 • розвиток потреби у здоровому способі життя;
 • організація самовиховання особистості здобувача освіти;
 • створення мережі гуртків.

Кожна складова – це життєво необхідний елемент, без якого неможливо досягти кінцевого результату.

 

У професійних закладах освіти процеси формування професійних та громадянських якостей фахівця органічно поєднані. І навчальний, і виховний процеси мають на меті підготовку високоосвічених фахівців з глибокою національною і загальноцивілізаційною свідомістю, широкою правовою, мовною, морально-естетичною культурою, почуттям господарської відповідальності, підприємливістю та ініціативою, сучасним економічним та екологічним мисленням. Це повинні бути випускники, які знають свої професійні обов'язки, вільно орієнтуються у фаховій галузі діяльності, її перспективах, орієнтуються в історії власного народу, знають його роль у світових процесах. Звідси має сформуватися усвідомлення сучасної України як великої європейської держави з багатою історією, її місця та ролі у світовому економічному, політичному, духовно-культурному розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора