A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Державний навчальний заклад
"Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник"

Положення про нарахування стипендії

Положення

Про порядок призначення та виплати стипендії учням Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник»

 

1. Загальні питання

 

1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у професійно-технічному навчальному закладі (далі — навчальний заклад) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів (далі — учні);

2. Учням, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій  здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:

академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу;

соціальної — за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

 3. Особам, визначеним пунктом 1 цього Порядку, призначаються такі стипендії:

1) академічні:

особам, зазначеним у підпункті 1  пункту 1 цього Порядку, за результатами навчання у професійно – технічних навчальних закладах

2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

4. Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються його педагогічною радою за погодженням з органом учнівського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, заступники керівника, педагогічні працівники, представники фінансового підрозділу, представник органу учнівського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цим Порядком, статутом  навчального закладу.

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам стипендій відповідного навчального закладу.

5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

6. У разі коли учень, має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.

7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується його педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

8. Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених у кошторисах навчальних закладів, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Учням, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

9. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі: 130 гривень;

.

Академічні та соціальні стипендії у професійно-технічних навчальних закладах

10. Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

6) які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

11. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Особи, зазначені у підпунктах 1—4, 6 і 7 пункту 10 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

12. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною  шкалою оцінювання;

учням першого року навчання до першого семестрового контролю.

Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 10 цього Порядку.

13. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

14. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10—12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір соціальної стипендії, призначеної такій особі згідно з абзацами першим і другим пункту 12 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка***.

15. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або дослідницькій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 14 цього Порядку на 65 гривень.

16. Учням (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 10 цього Порядку), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 14, 15 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків***, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20 відсотків***.

17. Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 14 і 15 цього Порядку, збільшується на 20 відсотків***, учням, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків***.

18. Учням, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

 

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.

*** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 

            2. Призначення та термін повноважень стипендіальної комісії.

 

1.      На засіданні стипендіальної комісії ведеться протокол, який разом з  відповідними документами (довідки, посвідчення, клопотання на заохочення та ін.), зберігається 5 років. Засідання комісії вважається дійсним, якщо на ньому присутня більша половина від загальної кількості її членів. Протокол підписує голова та секретар комісії.

2.      Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю    голосів  членів комісії присутніх на засіданні.

3.      У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами та  іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки  учнів, цим Положенням, статутом навчального закладу.

4.      Стипендіальна комісія засідає після закінчення І та ІІ семестру, перед початком нового навчального року, а також по мірі необхідності, якщо надходять заяви майстрів в/н та класних керівників груп, про вирішення призначення та виплату стипендій учням.

Майстри виробничого навчання і класні керівники несуть персональну відповідальність за достовірність даних в реєстрах учнів на стипендію поданих до стипендіальної комісії за результатами підсумкового контролю.

5.      Секретар стипендіальної комісії:

-        забезпечує роботу стипендіальної комісії (готує матеріали та інші необхідні документи, повідомляє про дату засідання).

-        приймає, вивчає та подає до засідання голові комісії пропозиції і клопотання, які надходять для розгляду на засіданні стипендіальної комісії - має право звертатися зі службовими записками та подавати на розгляд керівників структурних підрозділів ліцею пропозиції і клопотання, які надходять для розгляду на засідання стипендіальної комісії, для перевірки   наведеної в них інформації та(чи) обставин, що дають підстави для нарахування коштів.

-        веде протокол засідання стипендіальної комісії.

6.      Учні, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

7.      Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної комісії.

8.      За поданням стипендіальної комісії директор ліцею затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії,в разі, коли рішення стипендіальної комісіїне суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендії ліцею.

9.      Повноваження стипендіальної комісії припиняються 1-го вересня наступного навчального року.

 

3. Призначення та розміри стипендіального забезпечення учнів

 

1.      На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу ліцею, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

2.      Учням, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням розмір ординарної (звичайної) стипендії, зменшується на 50 відсотків, а особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням – на 20 відсотків.

     Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         У разі коли учень має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру.

3.      Учням, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.

4.      Державному навчальному закладі «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник» у межах коштів передбачених для виплати стипендії вирішується питання про першочергове призначення стипендії учням:   

 -  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

- з числа осіб, яким згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантуються пільги при призначення стипендії ;

-  з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

-  які є інвалідами з дитинства та інваліди І – ІІІ  групи;

- які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання.

- які відповідно до статті 5Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій.

-   яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей , дітей , один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій , бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи , для здобуття професійно – технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

5.      Академічна стипендія в ліцеї у мінімальному розмірі призначається:

- учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10 балів хоча б з одного навчального предмета  (дисципліни) за 12-ти бальною шкалою оцінювання;

- учням першого року навчання до першого семестрового контролю.

         Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.

6.      Учням з числа числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається:

- соціальна стипендія (в обовязковому порядку) – у розмірі, що встановлюється КМУ;

- академічна стипендія (додатково до соціальної) – у разі відмінного навчання.

У разі призначення переліченим у цьому пункті стипендіатам, крім соціальної, академічної стипендії, зазначеної у підпунктах виплачується одна стипендія, розмір якої більший.

7.      Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків призначається , допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями .

      - Зазначеним у цьому пункті особам які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

8.      У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10 – 12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінюванняз кожного навчального предмета ( дисципліни ) , отриманих під час семестрового контролю,розмір соціальної стипендії , призначеної такій особі згідно з абзацами першим і другим пункту 12 порядку призначення і виплати стипендій , збільшується на 45,5 відсотка.

9.      За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії професійного ліцею виплата яких проводиться у межах коштів передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії професійного ліцею, що затверджуються його директором.

 Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною на 65 грн.

10.    Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планам на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. 

11.    У разі коли строк закінчення навчання особа, яка отримує академічну та соціальну стипендію, настає до закінчення місяця, або коли стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

12.    У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, учень отримує академічну стипендію в призначеному йому розмірі.

13.    У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, крім соціальної, виплачується одна стипендія, розмір якої більший.

14.    Учням, які навчалися за державним замовленням і поповнили або були зараховані на навчання за державним замовленням  академічна стипендія призначається у мінімальному розмірі.

15.    У разі коли дата поновлення або зарахування до складу учнів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника. 

16.    Учням , яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної академічної стипендії):

-        30%

а)учням, з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій, або відрядженні до держав, яких у цей період велися бойові дії;

-        50%

б)учням, які є інвалідами по зору і слуху;

в)учням з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни.

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

17.    Особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 130 грн.  за рахунок коштів, передбачених у державному  бюджеті на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської  катастрофи.

18.    Поводиться нарахування індексації стипендії. Сума індексації визначається як результат множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту споживчих цін,  поділених на сто, в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

         Індексація нараховується в межах стипендіального фонду.

19.    Дане положення переглядається щорічно перед 1 вересням (початком нового навчального року) або вносяться зміни згідно чинного законодавства.

 

                                              Перелік документів

 

1.      Зкон України від 13.01.2005р. № 2342 – ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».  

2.      Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення»  із змінами та доповненнями. 

3.   Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1050 « Деякі питання стипендіального забезпечення »

4.   Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047 « Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах,наукових установах »

 

 

Протокол спільного засідання адміністрації та  первинної

профспілкової організації учнів  державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник»

м.Хмільник                                                               від 21.02.2017 року

                                                              

На засіданні присутні:                                                    10 чоловік

 

                                                                     директор - Коломієць М.П.

                                                  заступник директора - Марценюк О.В.

                                   голова учнівського профкому - Захарова Л.Г.

                         голова учнівського самоврядування - Пулій В.І.

                                    голова профкому працівників - Плахіна С.М.

                                       член профкому працівників - Доценко О.І.

                                      член профкому працівників  - Шинкарук Г.І.

                                       член профкому працівників - Ніколюк О.І.

                                                    головний бухгалтер - Попадюк С.Б.

                          бухгалтер з нарахування заробітної - Романюк І.М.

                                                      плати та стипендій

                                                                                                                                                     

                                                                              

                                                ПОРЯДОК   ДЕННИЙ

 

1. Про внесення змін до Положення «Про порядок призначення та виплати стипендії учням Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник»

 

Слухали: головного бухгалтера Попадюк С.Б. про те, що   постановою Кабінету Міністрів України № 32  від 25.01.2017 року було внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року  № 882 «Питання стипендіального забезпечення», а саме:

 «У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за дванадцятибальною  шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України , збільшується на 45,5 відсотка».

 

Вирішили: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 32  від 25.01.2017 року  доповнити пункт 14  Положення «Про порядок призначення та виплати стипендії учням Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмільник»

а саме:

«У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за дванадцятибальною  шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України , збільшується на 45,5 відсотка».

 

 

Директор  ДНЗ «ПЛСП м. Хмільник»                                М.П. Коломієць

 

 

Голова учнівського профкому                                             Л.Г. Захарова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора